در شهرهاي بزرگ منابع متعددي براي آلودگي هوا وجود دارد كه از آن جمله مي توان به خودروها،
صنايع، وسايل گرمايشي و منابع متفرقه از قبيل سوزاندن زباله هاي جامد، فعاليت هاي ساختماني و
تجاري اشاره كرد . در اين ميان خودروها نقش بارزي در تشديد آلودگي هوا دارند . با توجه به برهم كنش
آب، خاك و هوا،آلودگي يكي از آنها، منجر به آلودگي بقيه خواهد شد. بدين معني كه تشديد آلودگي هوا،
آلودگي آب و خاك را درپي دارد. باور بر اين است كه خطر آلودگي هوا ١١ برابر بيش از آلودگي آب و ١٦
برابر بيش از آلودگي غذايي است . بي ترديد افزايش سكته هاي ناگهاني ، افرايش بيماريهاي سرطاني و
عصبانيت هاي جنون آميز، سردردهاي مزمن، ناراحتيهاي تنفسي و قلبي نيز ناشي از افزايش آلودگ ي هوا
در شهرهاي بزرگ است . يكي از آلاينده هاي هوا كه در سالهاي اخير تلاشهايي براي حذف آن صورت
گرفته است ، سرب است . منبع اصلي آلاينده سرب در هواي شهرها تترااتيل سرب است كه بعنوان بالا
بعنوان يك MTBE برنده عدداكتان به بنزين افزوده مي شود. درجهان طي دودهه گذشته ازتركيب
جانشين مناسب براي تترااتيل سرب استفاده شده است .


مقدمه
واحد تصفيه آب صنعتي به روش فرايند اسمز معكوس در مجتمع پتروشيمي رازي عهده دار تامين آب
فرايندي مورد نياز ساير واحدهاي توليدي مي ب اشد روش توليد بر مبناي فرايند اسمز معكوس و با استفاده از
تكنولوژي غشايي است . آب خام مورد نياز از رودخانه كارون تامين ميگردد كه در يك كلاريفاير به ظرفيت
۶۲۰ متر مكعب در ساعت فرايند انعقاد و ته نشيني انجام مي گيرد متعاقبا سه عدد فيلتر شني هر يك به
ظرفيت ۲۰۰ متر مكعب در ساعت ذرات معلق را حذف مي نمايند .
Organic باقيمانده مواد آلي , Calcium Scale كلوخه در فيلتر هاي شني معمولا توسط رسوبات كلسيمي
و ضايعات ناشي از شستشو تشكيل مي گردد . گرفتگي Oils روغن ها , Detergents پاك كنندها , debris
بدلايل زيادي اتفاق مي افتد مهمترين عوامل Mudball Formation و تشكيل كلوخه Media fouling بستر
۱)كافي نبودن سرعت بكواش ۲) توزيع ناجور جريان بكواش ۳) ناكارا بودن شستشوي سطحي ۴) نامناسب
و Floc Carry Over بودن دوزمواد شيميايي و ضعيف بودن اجراي پروسس كلاريفاير كه غالبا منجر به
نهايتا گرفتگي بستر مي گردد .


مقدمه
برخی مطالعات کلی در مورد آلاينده های محيط زيست صنايع لاستيک انجام شده است . بيشتر اين
بررسی ها مربوط به اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد در آمريکا و انگلستان است و بر تماس با ذرات
موجود در هوا و حلالها متمرکز شده اند. بعد از آن، مطالعات خاصتری روی تماس با نيتروزآمينها و چندين
هيدروکربن آروماتيک چند حلقهای صورت گرفت . بر اساس اين مطالعات يک الگو قابل شناسايي است. توليد
ذرات معلق بي شتر در ابتدای فرآيند توليد و حين کار با مواد خام، توزين و اختلاط آنها وجود دارد و در مراحل
بعدی فرآيند، کاهش میيابد . حلالها بيشتر در طی مراحل جفت و جور کردن قطعات لاستيکی و اسپری های
روغنکاری در قطعات لاستيکی قبل از پخت يافت میشوند . خود پخت، دود دم و گازها يي توليد میکند که
حاوی بنزن، هيدروکربنهای آروماتيکی چند حلقه ای و نيتروز آمينهاست . حين معاينه و انبار قطعات
لاستيکی گازهای آلوده مثل نيتروز آمينها به اتمسفر همچنان ادامه خواهد داشت .


يكي از موادي که براي بالا بردن درجه اکتان به بنزين اضافه مي شود متيل ترشيو بوتيل اتر است.
متيل ترشيو بوتيل ات ر يك تركيب شيميايي است كه از فعل و انفعالات ميان متانول و ايزوبوتيلن بدست
مي آيد، متيل ترشيو بوتيل ات ر ماده اي بيرنگ، روشن و با ويسكوزيته كم، آتش گير و با طعم و بويي شبيه اتر
است، كه کارخانه توليد آن به تازگي در کشور در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام احداث گرديده
. از لحاظ مسائل زيست محيطي ، يكي از نكات اساسي كه توجه به آن در مورد حمل متيل ترشيو [۱] است
بوتيل اتر ضروري است، پيشگيري از نشت و استفاده از امكانات مناسب براي جلوگيري از پخش اين ماده مي
باشد، ولي بدليل اينكه احتمال نشت اين ماده دور از انتظار نيست، بررسي روشهاي مناسب پاكسازي آب و
خاك آلوده شده به آن يكي از موضوعات مهم و مورد بحث در سالهاي اخير بوده، كه توسط سازمانهايي که از
[ اين ماده استفاده کرده اند مورد توجه قرار گرفته است.


باتوجه به نياز روز افزون بشر به منابع انرژي و سوخت و نيز محدوديت استفاده از سوختهاي فسيلي نياز به
بازيافت و استفاده بهينه از منابع ديگر انرژي روز به روز مورد توجه بيشتر قرار گرفته و در اين راستا از مواد و
تكنيكهاي مختلف استفاده مي گردد.
مي باشد كه ( Biomass ) از منابع تجديد پذيري كه مدت مديديست مورد توجه بشر قرار گرفته زيست توده
با استفاده از تكنيكهاي مخلتف بدست آمده مي توان از اين مواد محصولات گوناگوني توليد نمود . بيومس
توده اي از مواد آلي مي باشد كه مي توان بطور مثال باگاس - ريزه هاي چوب، پوشال و مواد آلي ديگر را
بعنوان بيومس استفاده نمود . از مصارف عمده بيومس استفاده از آن در توليد بيوگاز مي باشد كه بعنوان
سوخت گازي مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين با پيشرفتهاي جديدي كه در دانش بيوتكنول وژي حاصل
گرديده مي توان از بيومس مواد گوناگوني جهت مصارف پزشكي، صنعتي و غذايي توليد نمود.
از موادي كه مي توان بطور گسترده اي بعنوان بيومس مورد استفاده قرارداد باگاس نيشكر مي باشد اين ماده
در طول فرآيند آسياب پس از خرد كردن و عصاره گيري از گياه نيشكر بدست م ي آيد كه حاوي فيبر، مواد
سلولزي، مواد آلي و مقداري رطوبت با درصدهاي مختلف مي باشد.


علم استفاده از مواد پليمري براي تقويت خاك هنوز در اصطلاح مهندسي سازه، جديد است[ ۳]. ساختار هايي
كه با استفاده از مواد پليمري ساخته شده اند، عمر طراحي شده دارند كه از عمر موقت (يك تا پنج سال) تا
دايمي ( ۱۲۰ سال بيشتر) تغيير مي يابد. تمام مواد پليمري كه براي تقويت در مهندسي ژئوتكنيك بكار
مي روند، درحين فرآورش، در دمايي پايين تر از نقطه ذوب كشيده مي شوند. اين عمل مولكول هاي با زنجيره
بلند ماده را، به سوي كشيده شده جهت مي دهد و خواص فيزيكي را در آن سو بسيار تشديد مي كند. وقتي
پليمري در درون خاك قرار مي گيرد اثر چندين عامل كه به عملكرد كاني ها و مواد معدني موجود در خاك
مرتبط اند بايد مورد توجه قرار گيرد. اين عوامل عبارتند از : اسيد يا قليا، نمك هاي محلول نظير نمك هاي
آهن و منيزيم و مواد آلي همانند اسيد هايي كه از تخريب و تجزيه مواد آلي ديگر توسط باكتريها حاصل
مي شوند. بطور كلي، عوامل بيولوژيك مي توانند هم از طريق باكتريها و هم از طريق قارچ ها بر روي پليمرها
تاثير گذارند. چرا كه در اين موارد اين فرآيند بواسطه فعاليت هاي بيولوژيكي ناشي از وجود هيدروكسيد آهن،
سولفيد آهن و پلي ساكاريد هاي باكتريايي، انجام مي پذيرد. بطور كلي تحت تنش قرار دادن پليمرها به مدت
زياد ممكن است منجر به پديد آمدن يك سري ريز ترك هاي سطحي شود، كه اين ترك هاي ريز فرآيند
تهاجمي شيميايي يا بيو شيميايي را به ميزان قابل توجهي تشديد مي نمايد[ ۳]. اهميت توسعه اين ترك هاي
ريز براي تنش هاي كششي بسيار بيشتر از تنش هاي فشاري است.