نکات کاربردی در هنگام سوختن بنزین در موتور1- در واکنش موازنه شده سوختن ایزواکتان، مجموع ضرایب 61 است.

2- در واکنش سوختن، ایزواکتان مایع، ولی بقیه گونه ها گاز هستند.


3- فرمول مولکولی ایزواکتان C8H18 است.

4- نام آیوپاک ایزواکتان، 2و2و4-تری متیل پنتان است.

5- سوختن ناقص بنزین، توان موتور را کاهش و مصرف سوخت را افزایش می دهد.

6- در حرکت با سرعت معمولی، سوخت محدود کننده و در سایر شرایط اکسیژن محدود کننده می باشد.

7- راه مناسب بهسوزی موتور، تنظیم عملی نسبت هوا به سوخت است.

8- حدود 20 درصد حجم هوا را اکسیژن تشکیل می دهد.
 


دسته بندی: اخبار | تاريخ انتشار : 1395/09/30 17:50 | بازدید : 2546