طرح توجیهی تولید ضد یخ

فهرست
١- معرفي محصول
...................................
۱..........................................................................................................................................
١ ١ - نام -و كد محصول ................................................................................................................................................... ٤
١ ٢ - شم-ا ره تعرفه گمركي............................................................................................................................................ ٤
١ ٣ - شراي- ط واردات......................................................................................................................................................... ٤
١ ٤ - برر-س ي و ارائه استاندارد ملي................................................................................................................................ ٤
١ ٥ - برر-س ي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني........................................................................ ٥
١ ٦ - توض- يح موارد مصرف و كاربرد ............................................................................................................................... ٦
١ ٧ - برر-س ي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول................................................................. ١٠
١ ٨ - اهم-ي ت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ............................................................................................................. ١٠
١ ٩ - كش-و رهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول................................................................................... ١١
١ شرايط- صادرات.................................................................................................................................................... -١٠
١١
٢ وضعي - ت عرضه و تقاضا
...................................
۱۲ ..........................................................................................................................
٢ ١ - برر-س ي ظرفيت بهره برداري و روند توليد ....................................................................................................... ١٢
۲ ۲ - برر-س ي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا............................................................. ١٣
٢ ٣ - برر-س ي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم............................................................................................ ١٤
٢ ٤ - برر-س ي روند مصرف از آغاز برنامه..................................................................................................................... ۱۴
٢ ٥ - برر-س ي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم .......................................................................................... ١٦
٢ ٦ - برر-س ي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان بر نامه چهارم................................................................. ۱۶
۳- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
...................................
۲۰ ............................
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
...................................
٢٤........................................................................
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي........................................................................................................... ٢٤
٦ ميزان -م واد اوليه مورد نياز و محل تامين آن..................................................................................................... ٣١
٧ پيشنها-د منطقه مناسب براي اجراي طرح......................................................................................................... ٣١
٨ وضعيت- تامين نيروي انساني و اشتغال
...................................
٣٢ ..........................................................................................
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
...................................
٣٣.............
١٠ - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
...................................
٣٥...................................................................................
١١ - و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد
تجزيه

..................................................٣٧
منابع
٣٨.............................. ...............................................................................................................................

اكثريت سيستم هاي خنك كننده خودروهاي سواري و سنگين داراي يك سيال هستند كه با گردش در
اطراف موتور، بخش اعظم گرماي ايجاد شده را جذب و به بيرون منتقل مي سازند. ساده ترين، ارزان ترين و در
دسترس ترين سيال شناخته شده، آب است.
اما به دلايلي چند از جم له محدوديت استفاده در دماهاي خاص (عموما بين ٥ تا ٦٠ درجه سانتي گراد ) و
ايجاد زنگ زدگي در قطعات فلزي اين سيال به تنهايي پاسخگوي نياز سيستم نبوده و نقاط ضعف آن به
طريقي جبران مي شود.

جهت دانلود طرح توجیهی تولید ضد یخ  اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/12 17:12 | بازدید : 2580