نکات مهم در شیمی

در این مبحث قصد داریم شما را با نکات مهم و ضروری در شیمی بیشتر آشنا کنیم شما در درس شیمی با این نکات از قبل آشنا شده اید ولی در اینجا ما مطالب را جمع آوری کرده ایم .

1 -آشناترین کربوکسیلیک اسید : اتانوئیک اسید ( CH3COOH )
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
2 -یکی از مهمترین مشتقات کربوکسیلیک اسیدها : استر ها
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
3 -ساده ترین آمینواسیدها : گلی سین ( آمینو اتانوئیک اسید)
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
4 -یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حفاظت فلزها : حفاظت کاتدی

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
5 -از مهمترین واکنشهای جابجایی دوگانه : واکنشهای رسوبی که در آنها مخلوط کردن محلول دو نمک به تشکیل نمک نامحلول می انجامد .
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
6 -مهمترین کود شیمیایی نیتروژن دار در جهان : آمونیم نیترات ( NH4NO3 )
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
7 -مهمترین حلال صنعتی پس از آب : اتانول
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
8 -رایج ترین روش بیان غلظت : غلظت مولار ( مولاریته )
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
9 -ساده ترین کربوکسیلیک اسید : متانوئیک اسید ( HCOOH )
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
10 -نجام شدنی ترین واکنشها : واکنشهایی که در فراورده هایشان اتمها به هشت تایی پایدار رسیده اند .
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
11 -نخستین سطح انرژی : سطح انرژی K
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
12 -تازه ترین مدل اتمی : مدل کوانتومی که بر پایه رفتار دوگانه الکترون و با تاکید بر رفتار موجی الکترون استوار است .
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
13 -خط طیفی با کمترین طول موج ( بیشترین انرژی ) در طیف خطی اتم هیدروژن : خط بنفش با طول موج 410 نانومتر که مربوط به سقوط الکترون از n=6 —--> 2 است .
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
14 -مهمترین نکته در جدول تناوبی : تشابه آرایش الکترونی عنصرهای یک خانواده در بسیاری گروه های جدول
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
15 -سبکترین ذره زیر اتمی : الکترون
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
16 -واکنش پذیرترین فلزها : فلزهای قلیایی
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
17 -واکنش پذیرترین نافلزها : هالوژنها
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
18 -سبکترین فلز : لیتیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
19 -مشهورترین فلز قلیایی خاکی : کلسیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
20 -مشهورترین اکتنید : اورانیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
21 -فراوانترین عنصرهای موجود در پوسته زمین : سیلیسیم و اکسیژن
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
22 -فراوانترین عنصر جهان : هیدروژن
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
23 -فراوانترین ترکیب هیدروژن : آب
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
24 -سبکترین عنصر : هیدروژن
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
25 -کمترین الکترونگاتیوی : سزیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
26 -بیشترین الکترونگاتیوی : فلوئور
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
27 -کمترین انرژی نخسیین یونش : سزیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
28 -بیشترین انرژی نخستین یونش : هلیم
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
29 -ساده ترین ترکیبهای آلی : هیدروکربنها
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
30 -ساده ترین هیدروکربنها : الکانها
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
31 -اربیتال با کمترین انرژی در هر تراز انرژی : اربیتال کروی S.
 


 


دسته بندی: اخبار | تاريخ انتشار : 1395/10/13 11:07 | بازدید : 2422