طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و آلومینیومی

فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
-1 معرفی محصول
-1-1 نام و کد محصول 2
-1-2 شماره تعرفه گمرکی 4
-1-3 بررسی و ارائه استاندارد 4
-1 قیمت داخلی و جهانی محصول 4 -4
-1-5 موارد کاربرد 6
-1-6 کالاي جایگزین 7
-1-7 اهمیت استراتژیک کالا 8
-1-8 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 9
-2 وضعیت عرضه و تقاضا
-1-2 بررسی واحدهاي موجود 10
-2-2 بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا 14
-3-2 بررسی روند واردات 16
-4-2 بررسی روند مصرف 17
-5-2 بررسی روند صادرات 20
-6-2 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات 21
-3 روشهاي مختلف تولید 23
-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي 26
-5 برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي 27
-6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین 30
-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 31
-8 تامین نیروي انسانی 32
-9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد 32
-10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 33
-11 تجزیه و تحلیل 35
مراجع و منابع مطالعاتی 37

محیط اطرافمان انباشته از پلاستیک شده است، هر کاري که انجام می دهیم و هر محصولی را که
مصرف می کنیم، از غذایی که میخوریم تا لوازم برقی به نحوي با پلاستیک سروکار داشته و حداقل در
بسته بندي آن از این مواد استفاده شده است.
گذر زمان و پیشرفت صنایع از یک سو، ارتقاء سطح فرهنگ جوامع و افزایش تقاضا براي کالاهاي
بهداشتی از سوي دیگر باعث شده اند که امروزه انواع ظروف یکبار مصرف جزو لوازم جدایی ناپذیر زندگی
روزانه ما شوند. ظروف یکبار مصرف در اشکال، اندازه ها و کیفیت هاي متعدد ما را در محاصره خود قرار داده اند.

جهت دانلود طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف آلومینیومی و پلاستیکی اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/13 13:43 | بازدید : 2622