مقاله اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي سيستم هاي بر پايه گل رس با استفاده از پليمر طبيعي (Asphodel)

در اين پژوهش، تاثير مواد پليمري طبيعي براي اصلاح خواص گل رس مورد بحث قرار ميگيرد. سازگاري بين گل
و ماده اصلاح كننده ( پليمر طبيعي ) طي آزمايش هاي مختلف بررسي ش د. پخت آميزه هاي تهيه شده با
درصدهاي مختلفي از سيستم خاك رس – آب – پليمر طبيعي در داخل مايكروويو انجام شد . جهت بررسي
خواص نمونه ها، آزمون هاي مختلف برروي آنها انجام شد . ميزان جمع شوندگي، دانسيته، ميزان جذب آب و
استحكام مكانيكي(خمشي) نمونهها مور د آزمون قرار گرف ت. از تست هاي انجام شده مشخص شد كه با افزايش
در صد وزني معيني از پليمر طبيعي، خواص فيزيكي و مكانيكي سيستم گل رس بطور چشمگيري افزايش مييابد.

برای دانلود مقاله اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي سيستم هاي بر پايه گل رس با استفاده از پليمر طبيعي (Asphodel) اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:38 | بازدید : 2481