مقاله روشهاي حذفMTBE از آب و خاك آلوده

متيل ترشيو بوتيل اتر تركيب شيميايي است كه از واكنش بين متانول و ايزوبوتيلن بدست مي آيد. استفاده اصلي
آن به عنوان يك افزودني در سوخت اتومبيلها مي باشد. اين ماده با اضافه شدن به بنزين، سبب افزايش عدد
اكتان آن شده و فرايند احتراق سوخت را بهبود مي دهد و لذا سبب كاهش مواد منتشر شده زيان آور موجود در
گازهاي حاصل از احتراق مي گردد متيل ترشيو بوتيل اتر ماده اي است سمي كه خيلي سريع در آب و رطوبت
خاك جذب مي شود و خاک ها و منابع آب زير زميني را آلوده مي سازد بنابراين رعايت دقيق ملاحظات زيست
محيطي، بهداشتي و ايمني در انتقال متيل ترشيو بوتيل اتر از نقاط توليد و بنادر به پالايشگاهها و همچنين حمل
بنزين محتوي آن از پالايشگاهها به ساير نقاط مختلف ضروري مي باشد. در اين مقاله روشهاي مناسب پاكسازي
آب و خاك در صورت آلوده شدن به متيل ترشيو بوتيل اتر مورد بررسي قرار گرفته است.

برای دانلود مقاله روشهاي حذفMTBE  از آب و خاك آلوده  اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:45 | بازدید : 3181