مقاله ارزيابي نحوه و روند انتشار آلاينده هاي هوا در فرآيند ولکانيزاسيون لاستيک (شناخت، پيشگيري، کنترل)

آلاينده های هوا يکی از مسائل مشکل ساز زيست محيطی و تاثير گزار بر سلامت کارگران در صنعت لاستيک
است. هر آميزه لاستيکی حاوی دهها نوع ماده شيميايي مختلف است . انتشار اين مواد حين فرآيند و نيز
محصولات جانبی که در حين گرمادهی در فرآيند ولکانيزاسيون لاست يک ايجاد می شود مخلوط پيچيده ای از
آلايندهها توليد می کند که شناسايي آنها و منبع توليد کنند هشان کار چندان سادهای نيست. با توجه به طيف
اصلی آلايندهها در اين صنعت، بعد از تحقيقات اوليه و شناخت مسئله، از هوای يک شرکت توليد قطعات
لاستيکی نمونهگيری شد و نم ونه ها مورد آناليز قرار گرفت تا بتوان بطور نمونه، تقريبی از کيفيت و کميت اين
آلاينده ها در صنعت لاستيک بدست آور د. در اين تحقيقات مشخص شد که در آلاينده های انتشار يافت ه از
فرآيند پخت لاستيک عمدتاٌ سه گروه ۱- آمينهای آروماتيک ۲- هيدروکربنهای عطر چند حلق های ۳- نتيروز
آمينها مهمترينها هستند. همچنين سهلترين و امکان پذيرترين روش کنترل، روش پيشگرانه اس ت. با کنترل
مناسب فرآيند می توان تا حد زيادی از توليد اين آلاينده ها محافظت به عمل آورد و در مواردی جايگزين کردن
مواد اوليه با انواع کم خطرتر و يا حتی تغيير فرآين د (مثل عدم استفاده از حمام نمک يا استفاده از ولکانيزاسيون
تابشی) راههای پيشنهادی برای کنترل آلودگی هاست. ضمن اينکه استفاده از سيستم تهويه مناسب و کارآمد و
اطمينان از درست عمل کردن و رعايت نکات ايمنی فردي، سهم بسزايي در کاهش آلودگی ها و تاثير آن بر
سلامت افراد دارد.

برای دانلود مقاله ارزيابي نحوه و روند انتشار آلاينده هاي هوا در فرآيند ولکانيزاسيون لاستيک (شناخت، پيشگيري، کنترل) اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:49 | بازدید : 2797