مقاله بررسي حذف ماده آلاينده MTBE ازمنابع آب تحت فرآيند UV/H2O 2

MTBE که اخيراً به عنوان ماده افزودني به بنزين ، جايگزين تترااتيل سرب شده است، براي كاهش
مونوكسيدكربن و ازن در خروجي اگزوز اتوموبيل ها و نيز افزايش عدداكتان بكار م ي رود. با توجه به سمي بودن
اين ماده، تجزيه پذيري بيولوژيكي كم آن و طعم و بوي زننده اي كه دارد حتي ريختن مقادير نسبتً ا كم اين ماده
بوسيله فرآيند MTBE مي تواند اثرات منفي روي آبهاي زيرزميني و آبهاي آشاميدني داشته باش د. ماده آلاينده
هنگاميكه فتوليز در غياب ،MTBE قابل حذف مي باشد . ميزان حذف UV/H2O اكسايش پيشرفته نظي ر 2
تاثير برخي از ، UV/H2O بوسيله فرآين د 2 MTBE فتوكاتاليزور و اكساينده انجام مي گيرد، كم اس ت. در حذف
غلظت پراكسيدهيدروژن، غلظت اوليه ماده آلاينده ، UV تاثير زمان تابش نور ، UV پارامترهاي موثر ماننداثر نور
در مدت زمان UV/H2O مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه در شرايط بهينه بوسيله فرآيند 2 pH وMTBE
باعث افزايش قابل H2O بطوركامل حذف مي شود . افزودن مقدار مناسب از 2 MTBE ، UV ٤٠ دقيقه از تابش نور
مي گردد، ولي مقادير مازاد پراكسيد هيدروژن با غيرفعال MTBE ملاحظه اي در سرعت اكسايش فتوكاتاليزي
كردن راديكالهاي هيدروكسيل، سرعت حذف را كاهش مي دهد.

برای دانلود مقاله بررسي حذف ماده آلاينده MTBE ازمنابع آب تحت فرآيند UV/H2O  2  اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:55 | بازدید : 3005